- Kode Produk : K11
- Daya Power   : 50W ( 10A )
- Voltage          : 5V DC
- Komponen Videotron | Running Text

Rp 99.000
Rp 90.000

Controller Penggerak Running Text | Tulisan Berjalan

- Kode Produk  : J01
- Pixel               : 320 x 32 Pixel
- Voltage           : 5V DC

Rp 109.000
Rp 104.000

- Kode Produk : K04
- Daya Power   : 20W ( 4A )
- Voltage          : 5V DC
- Komponen Running Text | Tulisan Berjalan

Rp 119.000
Rp 115.000

- Kode Produk : K02
- Daya Power   : 20W ( 4A )
- Voltage          : 5V DC
- Komponen Running Text | Tulisan Berjalan

Rp 130.000
Rp 125.000

- Kode Produk : K05
- Daya Power   : 20W ( 4A )
- Voltage          : 5V DC
- Komponen Running Text | Tulisan Berjalan

Rp 130.000
Rp 125.000

- Kode Produk : K05
- Daya Power   : 20W ( 4A )
- Voltage          : 5V DC
- Komponen Running Text | Tulisan Berjalan

Rp 145.000
Rp 135.000

Controller Penggerak Running Text | Tulisan Berjalan

- Kode Produk : J02
- Pixel               : 512 x 32 Pixel
- Voltage           : 5V DC

Rp 139.000
Rp 135.000

- Kode Produk : K01
- Daya Power   : 20W ( 4A )
- Voltage          : 5V DC
- Komponen Running Text | Tulisan Berjalan

Rp 155.000
Rp 150.000

- Kode Produk : K03
- Daya Power   : 20W ( 4A )
- Voltage          : 5V DC
- Komponen Running Text | Tulisan Berjalan

Rp 155.000
Rp 150.000

- Kode Produk : K03
- Daya Power   : 20W ( 4A )
- Voltage          : 5V DC
- Komponen Running Text | Tulisan Berjalan

Rp 150.000

- Kode Produk : K03
- Daya Power   : 20W ( 4A )
- Voltage          : 5V DC
- Komponen Running Text | Tulisan Berjalan

Rp 158.000
Rp 150.000

- Kode Produk : K03
- Daya Power   : 20W ( 4A )
- Voltage          : 5V DC
- Komponen Running Text | Tulisan Berjalan

Rp 175.000
Rp 160.000

Controller Penggerak Running Text | Tulisan Berjalan

- Kode Produk : J02
- Pixel               : 512 x 48 Pixel
- Voltage           : 5V DC

Rp 180.000
Rp 175.000

- Kode Produk : K16
- Daya Power   : 20W ( 4A )
- Voltage          : 5V DC
- Komponen Running Text | Tulisan Berjalan

Rp 215.000

- Kode Produk : K19
- Daya Power   : 25W ( 5A )
- Voltage          : 5V DC
- Komponen Running Text | Tulisan Berjalan

Rp 245.000
Rp 235.000

- Kode Produk : K07
- Daya Power   : 40W ( 8A )
- Voltage          : 5V DC
- Komponen Running Text | Tulisan Berjalan

Rp 240.000

- Kode Produk : K17
- Daya Power   : 40W ( 8A )
- Voltage          : 5V DC
- Komponen Running Text | Tulisan Berjalan

Rp 250.000

Controller Penggerak Running Text | Tulisan Berjalan

- Kode Produk : J04
- Pixel               : 512 x 64 Pixel
- Voltage           : 5V DC

Rp 250.000

Controller Penggerak Running Text | Tulisan Berjalan

- Kode Produk : J04
- Pixel               : 512 x 64 Pixel
- Voltage           : 5V DC